Sara Berti egyéni kiállítása

INTERIOR – EXTERIOR
2023. április 4.- április 25.
ARTUS KAPCSOLÓTÉR

Nyitvatartás: hétköznap 14:00–18:00 óra között, valamint az Artus Stúdió színházi programjainak idején. Ettől eltérő időpontokban a tárlat előzetes egyeztetéssel látogatható. Email: kapcsoloter.artusstudio@gmail.com , artus.studio@gmail.com. Cím: ARTUS STUDIÓ – 1116 Budapest, Sztregova utca 1.
Az előadások és kiállítás megnyitók ideje alatt: Sztregova utca 7. is

scroll down for english / scorrere verso il basso per l’italiano
 
„Sara Berti kutatásainak középpontjában az emberi alak áll, de egy nagyon sajátos módon: ez a művész elsődleges szembesülése a világgal, amely a megismerés eszköze és a művészi kifejezés kiváltságos helye. Figuráiban a klasszikus megközelítés a formák harmóniájában, a részek közötti pontos egyensúlyban és nagyfokú egyszerűségben nyilvánul meg, amelynek nevében a művész minden narratív részletet feláldoz.” (Silvia Evangelisti)

Ennek a sorozatnak a darabjai a művész érzékenységének lenyomatai, amely a covid időszaka alatt érlelődött meg benne, így a művek egyfajta reflexiók a térre, mind a belső (otthoni, privát), mind pedig a külső (az otthonon kívüli, nyilvános) térre. A hagyományos művek, mint például festmények és rajzok eredeti módon vákuumfóliába kerülnek, vagy olyan keretbe, amelynek külső része is festett. Ez felerősít egy határozottabb eltávolodást, ami egyúttal a szenvedés jele is, annak tudatosítása, hogy hiányoljuk a másikat és a társadalmat, melyek nélkül nem tudunk élni. A vákuumfóliázott művek, beleértve a szobrokat is, egyben a fogyasztói világ kritikái, melynek maga a Művészet is része. Ezen reflexiók által a művész ösztönözni próbálja a nézőket, akik a test, mint közös nevező révén azonosulhatnak az alkotásokkal, és átgondolhatják a társadalommal, a többi emberrel és tárggyal való kapcsolatukat. A harsány rózsaszín a mesterségesség jelzése, akárcsak a külvilágtól való izoláció, természetellenes, de a rózsaszín egyben a női erő pozitív szimbóluma is, amely erő egy olyan hasznos modell lehet, amire erősebben kellene hagyatkoznunk a jelenkor konfliktusainak megoldásánál. Ahogy valamennyi művében, Sara Berti a lelkiségre is nagy hangsúlyt fektet, amely egy másik közös tényező különböző idők és kultúrák között, ihletforrás az új és pozitív fejlődéshez. Művei erős hagyományos alapból nőnek ki, hogy aztán tovább kísérletezzen új technikákkal. 

Sara Berti Bolognában született 1982-ben. Az Arcangeli művészeti gimnázium elvégzése után az Accademia di Belle Arti di Bolognán tanult, jelenleg Magyarországon él és dolgozik. 2008-ban kezdett utazásai során Budapesten, Berlinben, a törökországi Izmirben és Sharjah-ban (Egyesült Arab Emírségek) élt, jelenleg újra Magyarországon. 2011-ben az olasz művészetet képviselte Magyarországon az 54. Velencei Biennálé Olasz Pavilon a Nagyvilágban kiállításán. Művei megtalálhatóak nemzetközi magán- és közgyűjteményekben.

A kiállítás megtekinthető: 2023. április 4.- április 25.

A kiállítást megnyitotta:
a kiállítás kurátora Silvia Evangelisti művészettörténész, a Bolognai Egyetem oktatója és Giovanni Cataluccio, az Olasz Kultúrintézet képviselője.

Grazie per il supporto per / Köszönet a támogatásért / Thank you for the support:
A kiállítás védnöke a budapesti Olasz Kultúrintézet.
A műalkotáshoz az ipari hűtőberendezést a Thermotechnika-Crown Cool Kft. biztosította.
Köszönjük az együttműködést!
Köszönet a Borhálónak.

SARA BERTI
Exhibition
INTERIOR / EXTERIOR
Curated by Silvia Evangelisti

For Sara Berti, the language of art is a privileged medium for ‘reading’; the world, for making contact with herself and the reality and society she lives in. Through the tension between traditional and contemporary, thought and matter, different cultures known directly, the artist seeks to capture the vital energy, bearing witness to her being there and to the continuous mutation of reality. In her artistic practice, her complex yet transparent personality, her passionate adherence to life, her feeling of man, collectivity and society as one finds full expression. Sara Bert’s work eludes all conventional categorisation: her sculpture draws arcs and straight lines in open space; her painting creates three-dimensional perceptions through superimpositions of decisive and vigorous signs and colours. The agile, dynamic bronze bodies, which inhabit free space, elsewhere are enclosed, in a vacuum, in membranes that isolate them from society; in the Vacuum series, the figures painted in the background are negated by strong pictorial signs superimposed on the transparent surface that encloses them. Simulacra of imprisoned bodies and faces – just as the pandemic has segregated us all from the outside world – that tell of a resistance of form in an alternation of sensations and emotional stimuli that carry with them the artist’s poetic feeling.

The human figure is at the centre of Sara Berti’s research, but with a very particular slant: it is the artist’s primary confrontation with the world, an instrument of knowledge and privileged place of expression. In her figures, the classical feeling is translated into harmony of form, the right balance among the parts and a great simplicity in the name of which the artist sacrifices every narrative detail. Since the end of the last century, the depiction of the body is no longer experienced by artists as a static formal canon of beauty, but becomes an ‘expressive’ element of a vision of the world and existence, an external testimony of an inner condition and a privileged place for the search for an identity. The beauty of the body therefore gives way to the expressive possibilities of the body. Fascinating and evocative, Sara Berti’s works present a synthesis of the human figure; in refined and long-linear forms, the artist stages a sort of visual synecdoche, ”quot;pars pro toto”; that oetically restores an idea of the image of man of great lyrical force and profound existential enquiry. The interest in materials and the expressive possibilities of their combination became, over the years, a privileged path for the artist, who experimented with their potentials (capabilities) in a series of works with a more geometrically defined structure.

But this is a very particular esprit de geométrie, in which the rationality of the mind is confronted with the emotionality of the heart, the certainty of forms with the intrinsic ambiguity of materials, the full presence of ‘objects’; and their evocation through symbols. Sara Berti’s artistic language, multiform over the years and in continuous progress, is played out on these substantial choices, the artist has never failed to make, and which perceptibly mark her path, first and foremost the strong link to her own cultural roots in continuous and happy dialogue with the stimuli provoked by encounters with other cultures. Her poetic world lives in a dimension of space, memory, materials and colour. A dimension populated by safe but changeable forms, which are arranged on the surface to meet space and light, which modify their structure, making their surfaces vibrate. In her works, we seem to hear the call of a sort of ancestral symbolic rituality, which the artist evokes and updates, inserting it into the most vivid contemporaneity through a mental ‘order’ that supports the theoretical framework of the work but which an underlying spirituality transforms into poetic emotion. (Silvia Evangelisti)

SARA BERTI
Esposizione
INTERIOR / EXTERIOR
Curata da Silvia Evangelisti

Per Sara Berti il linguaggio dell’arte è medium privilegiato di “lettura” del mondo, di presa di contatto con se stessa e con la realtà e la società in cui vive. Attraverso la tensione tra tradizione e contemporaneità, pensiero e materia, culture diverse conosciute direttamente, l’artista cerca di cogliere l’energia vitale, testimoniando il suo esserci e il continuo mutare del reale. Nella pratica artistica trova piena espressione la sua personalità complessa e al tempo stesso trasparente, la sua appassionata adesione alla vita, il sentire l’uomo, la collettività, la società come un tutt’uno. Il lavoro di Sara Berti sfugge ad ogni categorizzazione convenzionale: la sua scultura disegna archi e linee rette nello spazio aperto; la sua pittura crea percezioni tridimensionali attraverso sovrapposizioni di segni e colori decisi e vigorosi. Gli agili e scattanti corpi in bronzo, che vivono lo spazio libero, altrove vengono rinchiusi, sotto vuoto, in membrane che li isolano dalla società; nella serie dei Vacuum, le figure dipinte nello sfondo sono negate dai forti segni pittorici sovrapposti alla superficie trasparente che li racchiude. Simulacri di corpi e volti imprigionati – così come la pandemia ha segregato tutti noi dal mondo esterno – che raccontano di un resistere della forma in un alternarsi di sensazioni e stimoli emotivi che portano con loro il sentire poetico dell’artista.

La figura umana è centro della ricerca di Sara Berti, ma con un taglio del tutto particolare: è primario confronto dell’artista col mondo, strumento di conoscenza e di luogo espressivo privilegiato. Nelle sue figure il sentire classico si traduce in armonia di forme, in giusto equilibrio tra le parti e in una grande semplicità in nome della quale l’artista sacrifica ogni dettaglio narrativo. Sin dalla fine del secolo scorso la raffigurazione del corpo non viene più vissuta dagli artisti come statico canone formale di bellezza, ma diviene elemento ”espressivo” di una visione del mondo e dell’esistenza, testimonianza esteriore di una condizione interiore e luogo privilegiato per la ricerca di un’identità. La bellezza del corpo cede dunque spazio alle possibilità espressive del corpo. Affascinanti ed evocanti le opere di Sara Berti presentano sintesi della figura umana; in raffinate e longilinee forme l’artista mette in scena una sorta di sineddoche visiva, “pars pro toto” che restituisce poeticamente un’idea dell’immagine dell’uomo di grande forza lirica e profonda indagine esistenziale. L’interesse per i materiali e le possibilità espressive del loro combinarsi diviene, negli anni, una via privilegiata per l’artista, che ne sperimenta le capacità in una serie di opere dalla struttura più geometricamente definita.

Ma si tratta di esprit de geométrie del tutto particolare, in cui la razionalità della mente si confronta con l’emotività del cuore, la certezza delle forme con l’ambiguità intrinseca dei materiali, la presenza piena degli “oggetti” e la loro evocazione per simboli. Il linguaggio artistico di Sara Berti, multiforme negli anni e in continuo progress, si gioca su tali scelte sostanziali, cui l’artista non è venuta meno mai, e che segnano percettibilmente il suo percorso, prima tra tutte il forte legame alle proprie radici culturali in continuo e felice colloquio con gli stimoli provocati dall’incontro con altre culture. Il suo mondo poetico vive in una dimensione di spazio, memoria, materiali e colore, una dimensione popolata di forme sicure ma mutevoli, che si dispongono sulla superficie per incontrare lo spazio e la luce, che ne modificano la struttura, mettendone in vibrazione le superfici. Nelle sue opere pare di sentire il richiamo ad una sorta di ritualità simbolica ancestrale, che l’artista rievoca e riattualizza, inserendola nella più viva contemporaneità attraverso un ”ordine” mentale che sostiene l’impalcatura teorica dell’opera ma che una spiritualità sottesa tramuta in emozione poetica. (Silvia Evangelisti)

Grazie per le traduzioni a / Köszönet a fordításért / Thank you for the translations to
Judit Nahóczky, Éva Farkas